Понеделник | 22 Януари 2018 | 10:13
Система за управление на бизнеса Тонеган

 Политика по качеството на Тонеган ООД

 Тонеган е дружество, специализирано в проектиране, разработка и поддръжка на софтуерни продукти, хардуерни услуги и системно интегриране, отговарящи на нуждите, очакванията и изискванията на клиентите.

Уверени, че възходът на Тонеган е неразривно свързан с комплексно удовлетворяване потребностите на клиентите, продължаваме непрекъснатия процес на подобряване на СУК и нашите продукти.

С цел подобряване ефективността на работа и удовлетворяване изискванията на клиента, Тонеган си поставя за основни задачи:

•    Оптимизация на процесите по поддръжка на клиентите на дружеството;
•    Увеличаване функционалността на  Tereza.bg – изработване на модул „ Услуги“;
•    Увеличаване на функционалността на СУБ – Тонеган – преминаване под DataSnap на модул „Фактуриране“;

Изпълнението на поставените задачи ще доведе до значително подобряване на процесите, подобряване качеството на услугите и в максимална степен удовлетворяване изискванията на клиента.

За оценка изпълнението на първата цел, Тонеган определя коефициент за ефективност, който ще е индикатор за правилността на предприетите мерки. Коефициентът ще се изчислява по формула:
К =  (Сума Д. – Транспорт) / Часа
Където:
К – коефициент за ефективност;
Сума Д. – получени суми по договори за Допълнителна поддръжка;
Транспорт – транспортни разходи генерирани при изпълнение на договорите;
Часа – Вложени нето часове труд по изпълнение на договорите.
“К” не трябва да бъде по-малко от 35.

За оценка изпълнението на втора, трета и четвърта цел, Тонеган си поставя краен срок за изпълнение. Проектът е със срок края на 2017 година.

Ръководството на дружеството се ангажира да постигне поставените основни задачи и ще положи всички необходими усилия за тяхното осъществяване.

Настойчиви в преследване на качеството, повече от 25 г. изграждаме традиционни ценности като всеотдайност и новаторско мислене в нашите сътрудници. Тяхното посвещение и съпричастност към целите на дружеството правят Тонеган едно по-добро място за работа и са гаранция за постигането им.Управител: ……………..
/Хайк С. Егикян/