Вторник | 24 Април 2018 | 2:17
Система за управление на бизнеса Тонеган
ВиК Габрово работи с продуктите на Тонеган

"ВиК" ООД - Габрово e дружество с ограничена отговорност. Държавата е мажоритарен собственик с 51%. Община Габрово е с 36%, Трявна – 7%, Дряново – 6%. Дружеството се представлява от управителя инж. Владимир Георгиев Василев.

"ВиК" ООД - Габрово обхваща територията на общините Габрово, Дряново и Трявна с общ брой на населението 86 707 жители. Услугата Водоснабдяване се извършва в 139 населени места като е обхванато 99 % от общото население. За 28 населени места се купува вода от "Бяла" ЕООД – Севлиево и "ВиК Йовковци" - Велико Търново.

Пречиствателни станции за питейна вода са изградени само в град Габрово – ПСПВ "Киселчова могила" и ПСПВ "Малуша".

Пречиствателна станция за отпадъчни води има само в гр. Габрово, която пречиства битовите и промишлените отпадъчни води след локална обработка. Процесът на пречистване е двустъпален – механично и биологично стъпало. Утайките след уплътняване се обезводняват на изсушителни полета.

Услугите се извършват чрез 76 водоснабдителни системи и 5 канализационни системи. 

 Ето какво казват нашите клиенти от ВиК Габрово:

  

 "За управление на бизнес процесите във ВиКООД гр. Габрово е избрана система за управление на бизнеса Тонеган.

 

 Системата беше предпочетена заради добрия подход при организацията и управлението на бизнес процесите. При нейната разработка са отразени добрите практики, прилагани в този клас системи, а при имплементацията и използвахме събраното от Тонеган know-how за правилното построяване на бизнес модела.

 Функционалният апарат на системата обхваща дейностите, свързани с управление на дълготрайните активи, организация и управление на складовото стопанство, фактуриране на сделки от нерегулиран сектор, счетоводно отразяване на цялата дейност на дружеството. Заради интеграцията на отделните модули на системата в общо ядро се избягват повторения при въвеждане на информацията, намаляват се рисковете от грешки и се улеснява анализа на дейността на дружеството.

 

Удовлетворени сме от възможностите на продуктите и от професионализма на колектива на “Тонеган” ООД.

 

Иван Мишев

 

Управител на “ВиК” ООД

гр. Габрово 

 .....  "

 

 Оригиналът на препоръката може да бъде видян ТУК