СУБ "Тонеган"

СУБ Тонеган лого

Система за Управление на Бизнеса (СУБ) “Тонеган” е естествено продължение на първата платформа програмни продукти, разработени преди повече от 15 години от дружеството. Създаването на СУБ “Тонеган” бе наложено отСертификат Windows Vista промяната в изискванията и стандартите за бизнес системи. Изградена е на модулен принцип, като при нейното създаване са използвани възможно най-нови технологии. Първите два модула на СУБ “Тонеган” - “Счетоводство” и “ДДС” – са наградени със златен медал и диплом на Пловдивски Панаир през 2004 г. През 2007г. СУБ “Тонеган” беше тествана и сертифицирана за съвместимост с Windows Vista.

 


Общи ресурси

Модулът събира в себе си всички общи ресурси за системата - номенклатури, основни параметри и др.

повече за продукта

Производство

В ТОНЕГАН ERP има разработени конкретни вертикални решения за управление на производството в млекопреработващи, хлебопроизводителни и компании производители на бои и лакове. Системата разполага и със стандартен единен модул "Производство".

повече за продукта

Склад

Управление на материални запаси, складови наличности, движения.

повече за продукта

Продажби

Регистриране и организиране логистиката на клиентски поръчки. Изпълнение и отчитане на маршрути.

повече за продукта

Фактуриране

Формиране на отстъпки, ценообразуване, изготвяне на оферти, стокови разписки, проформи фактури и фактури, дебитни и кредитни известия, статистическа информация.

повече за продукта

Покупки

Управление процеса на доставка на материали, стоки, услуги. Управление на веригата от доставчици. Договорни отношения с доставчици.

повече за продукта

Банка, каса и разчети

Подпомага дейностите по обслужване на задължения и постъпления на парични средства, управление на паричните потоци.

повече за продукта

Счетоводство

Събира в себе си цялата счетоводна информация на фирмата. В допълнение към стандартната функционалност, модулът позволява автоматизация на две нива на рутинни дейности като приключване, изчисляване на себестойност.

повече за продукта

ДДС

Регистрация на сделките по ЗДДС

повече за продукта

Дълготрайни активи

Обслужва дейностите, свързани с управление на дълготрайните материални и нематериални активи, изчисляване на амортизации, преоценки, съставяне на САПл, ДАПл и автоматичното им осчетоводяване.

повече за продукта

Бюджетиране и финанси

Изготвяне на финансови анализи, планиране на приходите и разходите, статистика.

повече за продукта

Фактуриране на туристически услуги

Фактуриране на всички видове туристически услуги и следене на разчети с туроператори.

повече за продукта