Вторник | 24 Април 2018 | 2:15
Система за управление на бизнеса Тонеган

Услуги 

Услуги - проучване, дизайн, внедряване, обучение, поддръжка

Дружеството развива и предлага консултантски услуги със запазена

 марка "Тонеган" по въвеждане на

 продуктите в експлоатация, както и "Стандартна" и "Допълнителна" поддръжка.  

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

В процеса на въвеждане в експлоатация на продукти “Тонеган” са заети висококвалифицирани и обучени специалисти, доказали своя професионализъм в множество успешно реализирани проекти. При внедряване на Системите си Тонеган прилага конкретна методология, гарантираща висока ефективност и максимално удовлетворение изискванията на клиента за крайния резултат от въвеждане на Системите.

Етапите по въвеждане в експлоатация на Системите са следните:

 • Планиране на проекта

Дефиниране на консултантски екип. Съставяне на общ план на задачите, планиране организацията и администрирането на проекта.

 • Диагностика, анализ и функционално описание на бизнес процесите.

Съставяне на функционално описание на бизнес решението, което включва - дефиниране целите на клиента, описание на съществуващите бизнес функции и процеси, детайлно описание изискванията на потребителите относно документи, класификатори, отчети, както и промени в съществуващата организация на процесите, информационните потоци и функции.

 • Дизайн на приложението.

Конфигурация на параметрите на приложението спрямо спецификациите описани във функционалното описание. Дизайн на документите на системата, класификаторите, изходите от системата, както и интерфейсите между отделните модули, изграждащи решението и външни системи, използвани от клиента.

 • Инсталация на приложението.

Подготовка на хардуерната платформа и средствата за комуникации между работните места. Инсталиране на софтуера.

 • Обучение на крайните потребители.

Провеждане на курсове за потребителите на системата, лекции, практически упражнения в условия на ежедневната им работа.

 • Конверсия на данните.

Прехвърляне на данните от старата система в новата - ръчно или автоматизирано.

 • Тестване на решението.

Тестване на решението в реално работещи условия. Настройки и корекции в процедурите.

 • Пускане на системата в действие.

Реална експлоатация със съпътстващ авторски контрол в продължение на няколко месеца.

СТАНДАРТНА ПОДДРЪЖКА

Тонеган предоставя безплатна стандартна поддръжка на системата в рамките на първата година от закупуването и. След изтичане на едногодишния срок, Тонеган предлага договор на клиентите си за получаване на тази услуга.

Стандартната поддръжка включва.

 • Предоставяне на клиента възможност да се свързва с Консултантски център на СУБ “ТОНЕГАН” за въпроси, свързани с работата на Системата.
 • Гаранция за адаптации във връзка с измененията в законодателството.
 • Гаранция за развиване и усъвършенстване адекватно във времето и в съответствие с модерните тенденции в аналогичните софтуерни продукти за управление на бизнеса.
 • Доставка на нови версии на продукта.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДДРЪЖКА

С цел предоставяне на комплексно обслужване гарантиращо максимална ефективност при използване на СУБ “Тонеган”, дружеството предлага на своите клиенти допълнителна поддръжка включваща:

 • Предоставяне на упълномощен координатор от Тонеган, отговорен за поддържане на необходимите технически и организационни връзки за осъществяване предмета на допълнителната поддръжка.
 • Допълнителни консултации или решаване на казуси относно работата със или използването на Системата. За целта “Тонеган” ООД предоставя на клиента възможност да се свързва с консултантските центрове.
 • Разработване на софтуер допълващ, разширяващ и оптимизиращ Системата.
 • Разработване на технологии и процедури за работа със Системата.
 • Обучение на специалисти на клиента.
 • Компютърна обработка на информацията свързана със Системата.
 • Провеждане на семинари, презентации и дискусии относно Системата.
 • Тестове за функционалност.
 • По желание на клиента Тонеган може да предостави и допълнителна гаранционна поддръжка: 24 часа, седем дни.