Вторник | 24 Април 2018 | 2:18
Система за управление на бизнеса Тонеган

Нинахим ЕООД въведе нов модул „Производство“

27 Август 2015


Имплементация на ТОНЕГАН ERP за управление на производството на бои, лакове, химикали, декоративни мазилки и др.

 

"Нинахим” ЕООД е дружество с основна  дейност  разработка, производство и реализация  на вододисперсионни, алкидни и акрилатни бои,лакове грундове, декоративни мазилки, безири, разтворители и др.

С налагане на продуктите на Нинахим ЕООД на пазара и нарасналите изисквания към производството, мениджмънта на дружеството решава да разшири обхвата на използваната система за управление на бизнеса ТОНЕГАН ERP. Основните задачи, които трябва да бъдат решени са:

 

  •    Отчитане на вложените основни суровини и материали, полуфабрикати и опаковки в производството
  •    Отчитане на полуфабрикатите и готовата продукция
  •    Управление складовете за основни суровини и материали, полуфабрикати и готова продукция
  •    Фактическа себестойност на полуфабрикатите и готовата продукция
  •    Счетоводно отчитане на основните суровини и  материали, полуфабрикати и готова продукция
  •    Оптимизиране и актуализиране на бизнес процесите

 

  Към вече внедрените  модули на ТОНЕГАН ERP – Счетоводство, ДДС, ДА, Склад, Фактуриране, Покупки, бива добавен модул „Производство“.

Модул „Производство“ е специална разработка за компаниите производителки на бои, лакове и химикали включително декоративни мазилки и покрития.  Посредством въведените рецепти за производство на полуфабрикати и готова продукция се изготвят необходимите технологични карти, чрез които да бъде планирано производството на дневна база. Модулът дава възможност за изчисляване на фактическа и нормативна себестойност, автоматизира разходът на суровини и полуфабрикати, както и приходът на готова продукция.

Процесите в НИНАХИМ ЕООД, оптимизирани чрез въвеждане в експлоатация на модул „Производство“ са:

-     Рецепти

-     Доставка на материали

-     Ежедневно планиране на производството

-     Производство и контрол

-     Ежедневно отчитане на производството

-     Изписване на материали и полуфабрикати /автоматично чрез отчитането/

-     Заприхождаване на полуфабрикати и готова продукция /автоматично/

-     Счетоводно отражение на производство и осклаждането му /автоматично чрез интерфейс/

 

Бутон водещ към презентацията

 

 

Системата /ТОНЕГАН ERP/ дава възможност за eдновременна работа в няколко фирми и периоди, както и работа на чужд език. ТОНЕГАН ERP разполага с възможност за контрол на достъпа (до модули, до справки, до функционалности и др.), както и с дневник на транзациите в системата. На разположение на потребителите на системата е и генератор на справки - стандартни или дефинирани от потребителя. Всички справки могат да бъдат експортнати в богат диапазон от формати – xls, csv, xml, rtf, html, pdf и др. 

върнете се към всички новини