Вторник | 24 Април 2018 | 2:18
Система за управление на бизнеса Тонеган

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

07 Май 2015

ТЕРЕЗА - ТРЗ, Личен състав, Човешки ресурси

Най-голямата българска верига магазини за хранителни стоки /магазини CBA/ управлява повече от 40 магазина, обслужващи около 100 000 семейства в 10 града в северна и североизточна България. Във веригата работят повече от 1000 служителя, като работното време на всеки обект е различно, а някой магазини работят и 24 часа в денонощието. Веригата претърпява експанзия и предизвикателствата пред мениджмънта нарастват с откриването на всеки следващ обект.

Сменни графици, работно време, контрол и регулации

В обектите от веригата служителите работят на смени. Във всеки магазин от началото до края на работното време с клиенти трябва да има поне един касиер на смяна. Продължителността, началото и края на всяка смяна зависят от специфичната натовареност на обекта през денонощието. Седмичното, месечното и нощното натоварване на служителите подлежи и на нормативна регулация и контрол от Агенцията по труда. Отпуските, болничните и другите отсъствия на служителите също оказват влияние върху сменните графици на обектите. Не е допустимо даден служител да бъде в отпуск по график в ден обявен за официален празник или неработен ден за обекта. Инспекторите от агенцията по труда изискват формата на сменния график на всеки обект да бъде точно определен по редове и колони. Това са само част от изискванията, с които управителите на магазините и отговорните в администрацията на компанията трябва да се съобразяват при изготвяне на сменните графици.

Имплементация на СУЧР ТЕРЕЗА

За да облекчи и оптимизира процеса по съставяне, валидиране и контрол на работните графици в магазините от веригата, мениджмънтът на компанията решава да внедри цялостен продукт за управление на човешките ресурси /СУЧР ТЕРЕЗА/. Системата е оригинална разработка на Тонеган ООД /повече на http://tonegan.bg/, наследник на популярния в миналото DOS продукт ПП „Тереза". В новата си версия тя е web базирана и съдържа всички основни модули, необходими за нормалната работа: „ТРЗ", „Личен състав", „Каса" и „Човешки ресурси", както и няколко допълнителни. Модул „Работни графици" е един от тях и дава възможност на управителите на магазини да съставят работните графици по места. В процеса на изработка на графика системата следи спазването на редицата ограничения и зависимости, споменати по-горе. В графиците на обектите автоматично се отразяват въведените в модул „Личен състав" болнични и отпуски или други отсъствия на служител. В „Работни графици" се пази архив за всички въведени и валидирани графици за минали периоди, както и направените в тях корекции, ако има такива, също и името на служителя който ги е създал и/или редактирал, датата и часът в който това е направено. Всеки управител на магазин от веригата, работещ в системата има достъп само до графика /и дефинираните към него смени/, отнасящ се за обекта, за който той отговаря. Всички графици са достъпни за отговорните за човешките ресурси служители в централният офис на веригата магазини.

Централизираното управление и контрол на работното време на служители в магазините посредством СУЧР ТЕРЕЗА намалява до минимум възможностите за неправилно планиране на заетостта в обектите. Освен за коректното разпределение на смените в обектите, системата се грижи и за правилното изчисляване на възнагражденията на служителите /начисления, удръжки, бонусни схеми, санкции/, издаването и съхраняването на всички необходими документи, свързани с трудово-правните им правоотношения - трудови договори, допълнителни споразумения, граждански договори, фишове за заплати, служебни бележки, ведомости за заплати, отчети към НОИ и НАП /Декларация 1, форма 76/, документи за пенсиониране /УП2, УП3/, отчети за статистиката и др. Системата разполага и със собствен инструмент за анализ на данните с възможност за генериране и експорт на потребителски справки и бланки към xls, pdf, odt, doc, xml. Системата поддържа интерфейс на данните посредством "Подготовка за осчетоводяване". Генерираните файлове са напълно съвместими за приемане в ТОНЕГАН ERP. За други системи за управление е нужна допълнителна настройка.

СУЧР ТЕРЕЗА

ü    Работа с трудови договори

ü    Първи трудов договор

ü      Втори трудов договор

ü      Допълнително споразумение

ü     Заповеди за прекратяване на трудово-правните взаимоотношения

ü      Граждански договори

ü      Отсъствия

ü      Болнични

ü      Заповеди за отпуски

ü      Заповеди за прекратяване на отпуски

ü      Други отсъствия

ü      Щатно разписание

ü    Сменни графици 
ü      Калкулация на начисления и удръжки

ü      Начисляване на аванси

ü      Разпределяне на суми по звена

ü      Работни карти

ü Създаване и поддържане на потребителски архив на суми

ü      Работа с фишове

ü      Ведомости

ü      Служебни бележки

ü   Предаване на данни към банки за масово плащане на заплати

ü      Работа с досиета на служителите

ü      Квалификация

ü      Обучения

 

СУЧР ТЕРЕЗА се предлага под наем на сайта http://tereza.bg по модела SaaS /Software as a Service/ предоставяйки следните допълнителни предимства:

Без първоначална инвестиция за придобиване на лиценз;

Изключително атрактивни такси за ползване под наем без скрити суми за плащане;

Не е необходима инсталация и конфигурация;

Винаги съобразен с всички промени в законодателството;

Не е необходим системен администратор за поддръжка;

Постоянен достъп до данните от всяко място без значение къде се намирате; 

 

върнете се към всички новини